Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO?

ROZDZIA? 1. POSTANOWIENIA OG?LNE I DEFINICJE

 1. Regulamin okre?la zasady i warunki ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn?, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowi?zki i warunki odpowiedzialno?ci Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera tak?e informacje, do kt?rych przekazania Konsumentowi zobowi?zany jest Sprzedawca zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, w tym ustaw? z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
 2. Ka?dy Klient powinien zapozna? si? z Regulaminem.
 3. Regulamin dost?pny jest na stronie internetowej Sklepu i udost?pniany jest nieodp?atnie tak?e przed zawarciem umowy. Na ??danie Klienta Regulamin jest tak?e udost?pniany w taki spos?b, kt?ry umo?liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego tre?ci za pomoc? systemu teleinformatycznego, kt?rym pos?uguje si? Klient (np. poczt? elektroniczn?).
 4. Podstawowe definicje:
  1. Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;
  2. Sprzedawca lub Us?ugodawca: „UNICUP” SPÓŁKA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI?, ul. Warszawska 54/62, 82-300 Elbl?g, prowadz?ca dzia?alno?? gospodarcz? pod numerem NIP 5783110290, REGON 281404745, KRS 0000423899.
  3. Klient lub Us?ugobiorca: osoba fizyczna, kt?ra uko?czy?a 18 lat i posiada pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej, ale mog?ca we w?asnym imieniu nabywa? prawa i zaci?ga? zobowi?zania, kt?ra nawi??e stosunek prawny ze Sprzedawc? w zakresie dzia?alno?ci Sklepu. Klient to tak?e Konsument, je?li w danej kwestii brak oddzielnych postanowie? w stosunku do Konsumenta;
  4. Konsument: Klient b?d?cy osob? fizyczn? dokonuj?c? ze Sprzedawc? czynno?ci prawnej (zakupu), niezwi?zanej bezpo?rednio z jej dzia?alno?ci? gospodarcz? lub zawodow?;
  5. Us?uga Elektroniczna ? us?uga w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), ?wiadczona drog? elektroniczn? przez Us?ugodawc? na rzecz Klienta za po?rednictwem Serwisu;
  6. Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Us?uga elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawc? pod adresem internetowym https://cupshop.eu, w ramach kt?rego Klient zawiera umow? sprzeda?y na odleg?o??, strony s? informowane o dokonaniu sprzeda?y za pomoc? poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczeg?lno?ci dostawa Towaru) nast?puje poza internetem;
  7. Konto ? Us?uga Elektroniczna, oznaczona indywidualn? nazw? (loginem) i has?em podanym przez Klienta, zbi?r zasob?w w systemie teleinformatycznym Us?ugodawcy, w kt?rym gromadzone s? dane podane przez Klienta oraz informacje o czynno?ciach w ramach Sklepu;
  8. Towar lub Produkt ? towary sprzedawane w Sklepie, znajduj?ce si? w ofercie Sprzedawcy;
  9. Umowa ? umowa na odleg?o??, dotycz?ca zakupu Towaru, zawarta na skutek z?o?enia przez Klienta Zam?wienia w Sklepie i jego przyj?cia przez Sprzedawc?;
  10. Formularz ? skrypt stanowi?cy ?rodek komunikacji elektronicznej, umo?liwiaj?cy z?o?enie Zam?wienia w Sklepie lub dokonanie innych czynno?ci w Sklepie;
  11. Zam?wienie ? dyspozycja zakupu Towaru z?o?ona przez Klienta za pomoc? ?rodk?w komunikacji technicznej;
  12. Newsletter ? Us?uga Elektroniczna, elektroniczna us?uga dystrybucyjna ?wiadczona przez Us?ugodawc? za po?rednictwem poczty elektronicznej (e-mail), kt?ra umo?liwia wszystkim korzystaj?cym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Us?ugodawcy cyklicznych wiadomo?ci (newsletter-?w), zawieraj?cych informacje o Serwisie, w tym nowo?ciach lub promocjach w Sklepie.

ROZDZIA? 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres: Unicup Sp. z o.o., ul. Warszawska 54-62, 82-300 Elbl?g, adres poczty elektronicznej: sales@unicup.pl, numer telefonu +48?790?885?000.
 2. Sprzedawca oferuje nast?puj?ce rodzaje Us?ug Elektronicznych:
 3. Sklep Internetowy,
 4. Newsletter,
 5. Opiniowanie (komentowanie),
 6. Konto.
 7. Sprzedawca ?wiadczy Us?ugi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 8. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urz?dze? umo?liwiaj?cych przegl?danie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przegl?darki internetowej), dost?pu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 9. Obowi?zuje zakaz dostarczania przez Klienta tre?ci o charakterze bezprawnym.
 10. Korzystanie ze Sklepu mo?e si? wi?za? z zagro?eniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje dzia?ania celem przeciwdzia?ania tym zagro?eniom. Sprzedawca wskazuje, i? publiczny charakter sieci Internet i?korzystanie z?us?ug ?wiadczonych drog? elektroniczn? wi?za? mo?e si? z?zagro?eniem pozyskania lub?modyfikowania danych Klient?w przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosowa? w?a?ciwe ?rodki techniczne, kt?re zminimalizuj? wskazane wy?ej zagro?enia, w tym programy antywirusowe i?chroni?ce to?samo?? korzystaj?cych z?sieci Internet.
 11. Zawarcie umowy o ?wiadczenie Us?ug Elektronicznych nast?puje za po?rednictwem Sklepu przez internet. Klient mo?e w ka?dej chwili zako?czy? korzystanie z Us?ug Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usuni?cie konta Klienta. W takim przypadku umowa o ?wiadczenie Us?ug Elektronicznych rozwi?zuje si? automatycznie bez konieczno?ci sk?adania dodatkowych o?wiadcze? stron.
 12. Nie ma mo?liwo?ci korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

ROZDZIA? 3.? DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Klient?w dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, w szczeg?lno?ci:
  1. Sprzedawca dok?ada nale?ytej staranno?ci w celu ochrony interes?w os?b, kt?rych dane dotycz?, w tym zapewnia, aby dane te by?y:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel?w i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel?w, w jakich s? przetwarzane,
   4. przechowywane w postaci umo?liwiaj?cej identyfikacje os?b, kt?rych dotycz?, nie d?u?ej ni? jest to niezb?dne do osi?gni?cia celu przetwarzania.
  2. Sprzedawca stosuje odpowiednie ?rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj?ce ochron? przetwarzanych danych osobowych odpowiedni? do zagro?e? oraz kategorii danych obj?tych ochron?.
 2. Podstaw? przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klient?w lub ustawowe upowa?nienie do przetwarzania danych osobowych, wnikaj?ce z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.).
 3. Klientom przys?uguje prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych. Klientom przys?uguje prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupe?niania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikaj?cych z ww. przepis?w.
 4. Sprzedawca zapewnia, ?e dane osobowe Klient?w nie zostan? udost?pnione ?adnym nieupowa?nionym podmiotom. Dane osobowe Klient?w mog? by? przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowi?zuj?cych przepis?w prawa, w tym w?a?ciwym organom.
 5. Dane osobowe Klient?w mog? by? powierzane osobom trzecim na cele zwi?zane z realizacj? umowy zawartej z Klientem. Sprzedawca wskazuje, ?e powierzy? przetwarzanie danych osobowych nast?puj?cym podmiotom: Sendit S.A., ul. Wagonowa 2B, 53-609?Wroc?aw; Grupa Furgonetka Sp. z o.o., ul In?ynierskia 8, 00-001 Warszawa.

ROZDZIA? 4. INFORMACJE DODATKOWE

? 1 Konto.

 1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezp?atna i wymaga nast?puj?cych dzia?a?: Klient powinien wype?ni? formularz rejestracji podaj?c okre?lone dane i sk?adaj?c o?wiadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przes?any zostanie link umo?liwiaj?cy weryfikacj? Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz has?a ustalonych przez Klienta. Has?o jest poufne i nie powinno by? nikomu udost?pniane.
 2. Konto umo?liwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikacj? danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zam?wie? oraz przegl?danie historii Zam?wie?.
 3. Us?uga Elektroniczna Konto ?wiadczona jest nieodp?atnie przez czas nieoznaczony.
 4. Klient mo?e w ka?dym czasie zrezygnowa? z Konta w Sklepie poprzez przes?anie odpowiedniego ??dania do Sprzedawcy drog? elektroniczn? na adres e-mail: sales@unicup.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Unicup Sp. z o.o., ul. Warszawska 54-62, 82-300 Elbl?g, Polska.

? 2. Newsletter

 1. Us?uga Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zam?wionych informacji.
 2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz z?o?enia o?wiadcze? w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przes?any zostanie link potwierdzaj?cy subskrypcj? Newsletter-a.
 4. Us?uga Elektroniczna Newsletter ?wiadczona jest nieodp?atnie przez czas nieoznaczony.
 5. Klient mo?e w ka?dym czasie zrezygnowa? z Newsletter-a poprzez przes?anie odpowiedniego ??dania do Sprzedawcy drog? elektroniczn? na adres e-mail: sales@unicup.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Unicup Sp. z o.o., ul. Warszawska 54-62, 82-300 Elbl?g, Polska.

? 3. Opinie

 1. Sprzedawca umo?liwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczeg?lno?ci dotycz?cych Towar?w.
 2. Us?uga ?wiadczona jest nieodp?atnie przez czas nieoznaczony.
 3. Korzystanie z us?ugi NIE jest mo?liwe anonimowo.
 4. Sprzedawca mo?e korzysta? z opinii na potrzeby tre?ci zamieszczanych w Serwisie.

ROZDZIA? 5. SPRZEDA?

? 1. Towary

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie s? nowe i nie maj? wad.
 2. Produkty s? dost?pne w wersji:
  1. Produkty standardowe;
  2. Produkty na indywidualne zam?wienie Klienta. Dotyczy to Produkt?w:
   1. kubki papierowe dwuwarstwowe z nadrukiem indywidualnym Klienta;
   2. serwetki papierowe z nadrukiem indywidualnym Klienta;
   3. kubki plastikowe z etykietami z nadrukiem indywidualnym Klienta.
   4. talerzyki papierowy z nadrukiem indywidualnym Klienta.
 3. Szczeg??owy opis Towaru znajduje si? na stronie Sklepu.
 4. Na Towary mog? by? udzielone gwarancja lub us?ugi posprzeda?owe. Szczeg??owa informacja w tym zakresie znajduje si? przy opisie Towaru.

? 2. Zam?wienia i ich realizacja

 1. Zasady sk?adania Zam?wie?:
  1. w przypadku Produkt?w standardowych ? z?o?enie Zam?wienia w Sklepie nast?puje poprzez dodanie Towaru do Koszyka i potwierdzenie Zam?wienia. Zam?wienie jest realizowane niezw?ocznie. Zam?wienia na Produkty standartowe, zam?wione wraz z Produktami na indywidualne zam?wienie Klienta, b?d? wys?ane razem;
  2. w przypadku Produkt?w na indywidualne zam?wienie Klienta ? z?o?enie Zam?wienia nast?puje poprzez Kreator Zam?wie? (redaktor graficzny), dodanie do Koszyka i potwierdzenie Zam?wienia. Zam?wienie jest realizowane po przeprowadzeniu nast?puj?cych czynno?ci:

a) Sprzedawca przygotowuje projekt graficzny w 24 godziny od momentu otrzymania Zam?wienia i przekazania przez Klienta poprawnie przygotowanych plik?w (zgodnie z paragrafem 3 Przygotowanie projektu poni?ej);

b) Sprzedawca wysy?a Klientowi link do strony z projektem graficznym;

c) Klient akceptuje projekt (na stronie Sprzedawcy wpisuje swoje Imi?, Nazwisko i klika? na przycisk APPROVE).

 1. Przy Zam?wieniu Klient potwierdza, ?e zapozna? si? ze specyfikacj? Produktu na stronie Sklepu.
 2. Klient zobowi?zany jest do starannego wype?nienia Formularza, podaj?c wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz okre?laj?c wybrany spos?b zap?aty i dostawy.
 3. Klient podaje w Formularzu dane oraz sk?ada o?wiadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych oraz polityki prywatno?ci i plik?w cookies.
 4. Zam?wienia w Sklepie mo?na sk?ada? 24 godziny na dob?, 7 dni w tygodniu. Zam?wienia sk?adane? w soboty, niedziele i ?wi?ta s? rozpatrywane nast?pnego dnia roboczego.
 5. Sk?adaj?c Zam?wienie Klient deklaruje w spos?b dla niego wi???cy wol? nabycia Towaru. Ewentualne dodatkowe porozumienia powinny zosta? zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewa?no?ci.
 6. Sprzedawca wy?le Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zam?wienia. Zam?wienie uwa?a si? za przyj?te do realizacji po otrzymaniu potwierdzenia Zam?wienia.
 7. Czas realizacji Zam?wienia (tj. do dnia wysy?ki Towaru) wynosi:
 1. Kubki papierowe z nadrukiem standardowym: 1-14 dni roboczych;
 2. Kubki papierowe z nadrukiem indywidualnym w ilo?ci do 50 tysi?cy: 7-14 dni roboczych;
 3. Kubki papierowe z nadrukiem indywidualnym w ilo?ci powy?ej 50 tysi?cy do 100 tysi?cy: 14 – 22 dni roboczych;
 4. Serwetki papierowe z nadrukiem indywidualnym: 7-14 dni roboczych;
 5. Akcesoria do kubk?w: 2 dni robocze;
 6. Talerzy papierowe 7-22 dni robocze.
 1. Sprzedawca informuje, ?e:
  1. druk kubk?w do 1000 szt. jest cyfrowy, powy?ej 1000 szt. jest offsetowy;
  2. druk kubk?w CMYK, druk Pantonami za dodatkow? op?at? i na odr?bne zam?wienie.

? 3. Przygotowanie projektu

 1. Klient przygotuje projekty za pomocy kreatora zam?wienia (redaktora graficznego) udost?pnionego na stronie Sklepu.
 2. Klient przygotuje projekty na podstawie szablon?w tematycznych i dodaje swoje napisy, logo, zd?cia, do kt?rych przys?uguj? mu prawa w?asno?ci intelektualnej, w tym prawa autorskie.
 3. Klient odpowiada za jako?? zdj?? u?ywanych w projekcie i odpowiedni? rozdzielczo??.
 4. Napisy w projektach mog? by? zrobiony wykorzystuj? czcionki udost?pniony? w kreatorze zam?wie? (redaktorzy graficznym) i w kolorach udost?pnionych w palet? kolor?w.

? 4. P?atno?ci

 1. Wszystkie ceny Towar?w podawane w Sklepie s? cenami brutto w z?otych polskich (ceny zawieraj? podatek VAT). Cena Towaru nie uwzgl?dnia koszt?w, o kt?rych mowa w punkcie 2 poni?ej. Cena Towaru podana w chwili z?o?enia przez Klienta Zam?wienia jest wi???ca dla obu stron.
 2. Koszty zwi?zane z dostaw? Towaru (np. transport, dostarczenie, us?ugi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysoko?? tych koszt?w mo?e zale?e? od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru.? Informacja o wysoko?ci tych koszt?w jest przekazywana na etapie sk?adania Zam?wienia.
 3. Klient mo?e wybra? form? p?atno?ci:
  1. przelew tradycyjny – zap?ata przed wysy?k? Towaru (przedp?ata). Po z?o?eniu Zam?wienia Klient powinien wp?aci?/przela? nale?no?? na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zam?wienia nast?puje po zaksi?gowaniu wp?aty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
  2. zap?ata za po?rednictwem systemu p?atno?ci PayPal – zap?ata przed wysy?k? Towaru (przedp?ata). Po z?o?eniu Zam?wienia Klient powinien dokona? zap?aty za po?rednictwem systemu PayPal. Realizacja Zam?wienia nast?puje po zaksi?gowaniu wp?aty Klienta w systemie p?atno?ci.
 4. Na ka?dy sprzedany Produkt Sklep wystawia dow?d zakupu i dor?cza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowi?zuj?cego prawa wymagaj? dor?czenia.
 5. Klient zobowi?zany jest do zap?aty w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzeda?y. Je?eli w tym terminie Klient nie dokona zap?aty, wtedy – zgodnie z art. 491 ? 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zap?at?, po kt?rego bezskutecznym up?ywie b?dzie uprawniony do odst?pienia od umowy. Je?eli Klient o?wiadczy, ?e ?wiadczenia nie spe?ni, Sprzedawca mo?e odst?pi? od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, tak?e przed nadej?ciem oznaczonego terminu spe?nienia ?wiadczenia.

? 5. Dostawa

 1. Produkt wysy?any jest na adres wskazany przez Klienta na etapie Zam?wienia, o ile Strony nie ustal? inaczej.
 2. Produkt jest dostarczany za pomoc? firmy kurierskiej albo za po?rednictwem operatora pocztowego wed?ug wyboru Klienta. Paczka powinna zosta? dostarczona w ci?gu w ci?gu 1-3 dni roboczych (na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), 5-7 dni roboczych (inne kraje Unii Europejskiej), 5-7 dni roboczych (USA lub Kanada)? od dnia wysy?ki Towaru.
 3. Sprzedawca wskazuje, ?e:
  1. z chwil? wydania Towaru Klientowi lub przewo?nikowi na Klienta przechodz? korzy?ci i ci??ary zwi?zane z Towarem oraz niebezpiecze?stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzeda?y na rzecz Konsumenta niebezpiecze?stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwil? wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uwa?a si? jego powierzenie przez Sprzedawc? przewo?nikowi, je?eli Sprzedawca nie mia? wp?ywu na wyb?r przewo?nika przez Konsumenta,
  2. przyj?cie przesy?ki z Towarem przez Klienta bez zastrze?e? powoduje wyga?ni?cie roszcze? z tytu?u ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba ?e:

a) szkod? stwierdzono protokolarnie przed przyj?ciem przesy?ki;

b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewo?nika;

c) ubytek lub uszkodzenie wynik?o z winy umy?lnej lub ra??cego niedbalstwa przewo?nika;

d) szkod? niedaj?c? si? z zewn?trz zauwa?y? uprawniony stwierdzi? po przyj?ciu przesy?ki i w terminie 7 dni za??da? ustalenia jej stanu oraz udowodni?, ?e szkoda powsta?a w czasie mi?dzy przyj?ciem przesy?ki do przewozu a jej wydaniem.

? 6. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie b?dzie podlega? automatycznemu przed?u?eniu.
 2. Minimalny czas trwania zobowi?za? Konsumenta wynikaj?cych z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zap?aty i odbioru Towaru.
 3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie ??czy si? z obowi?zkiem z?o?enia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 4. Sprzedawca nie ma obowi?zku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o kt?rym mowa w?art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdzia?aniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

ROZDZIA? 7. ODPOWIEDZIALNO?Ć 

 1. Odpowiedzialno?? z tytu?u r?kojmi jest wy??czona w stosunkach prawnych z Klientami.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl?dem Konsumenta, je?eli Towar ma wad? fizyczn? lub prawn? (r?kojmia) na zasadach okre?lonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na nast?puj?cych zasadach:
  1. wada fizyczna polega na niezgodno?ci Towaru z umow?. W szczeg?lno?ci Towar jest niezgodny z umow?, je?eli np.:
   1. Towar nie ma w?a?ciwo?ci, kt?re rzecz tego rodzaju powinna mie? ze wzgl?du na cel w umowie oznaczony albo wynikaj?cy z okoliczno?ci lub przeznaczenia;
   2. Towar nie ma w?a?ciwo?ci, o kt?rych istnieniu Sprzedawca zapewni? Konsumenta;
   3. Towar zosta? Konsumentowi wydany w stanie niezupe?nym.
  2. Towar ma wad? prawn?, je?eli Towar stanowi w?asno?? osoby trzeciej albo je?eli jest obci??ony prawem osoby trzeciej, a tak?e je?eli ograniczenie w korzystaniu lub rozporz?dzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia w?a?ciwego organu; w razie sprzeda?y prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny tak?e za istnienie prawa;
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytu?u r?kojmi za wady fizyczne, kt?re istnia?y w chwili przej?cia niebezpiecze?stwa na Konsumenta lub wynik?y z przyczyny tkwi?cej w Towarze w tej samej chwili.
  4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialno?ci z tytu?u r?kojmi, je?eli Konsument wiedzia? o wadzie w chwili zawarcia umowy;
  5. je?eli wada fizyczna zosta?a stwierdzona przed up?ywem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa si?, ?e wada lub jej przyczyna istnia?a w chwili przej?cia niebezpiecze?stwa na Konsumenta;
  6. Sprzedawca odpowiada z tytu?u r?kojmi, je?eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up?ywem dw?ch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a je?li Towarem nabywanym przez Konsumenta jest u?ywana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytu?u r?kojmi, je?eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up?ywem jednego roku od dnia wydania Towaru;
  7. uprawnienia Konsumenta z tytu?u r?kojmi to:
   1. ??danie obni?enia ceny Towaru albo odst?pienie od umowy, chyba ?e Sprzedawca niezw?ocznie i bez nadmiernych niedogodno?ci dla Konsumenta wymieni rzecz wadliw? na woln? od wad albo wad? usunie;
   2. Konsument, mo?e zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc? usuni?cia wady ??da? wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy ??da? usuni?cia wady, chyba ?e doprowadzenie rzeczy do zgodno?ci z umow? w spos?b wybrany przez Konsumenta jest niemo?liwe albo wymaga?oby nadmiernych koszt?w w por?wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc?. Przy ocenie nadmierno?ci koszt?w uwzgl?dnia si? warto?? rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak?e bierze si? pod uwag? niedogodno?ci, na jakie nara?a?by Konsumenta inny spos?b zaspokojenia;
  8. Konsument, kt?ry wykonuje uprawnienia z tytu?u r?kojmi, jest obowi?zany na koszt Sprzedawcy dostarczy? rzecz wadliw? do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie okre?lono w umowie – do miejsca, w kt?rym rzecz zosta?a jemu wydana.

ROZDZIA? 8. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje Klient powinien kierowa? do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: sales@unicup.pl. Klient mo?e skorzysta? z wzoru reklamacji dost?pnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku stwierdzenia, ?e przesy?ka z Towarem jest naruszona, dozna?a ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezw?ocznie (nie p??niej ni? w ci?gu 7 dni od dnia odbioru przesy?ki) z?o?y? reklamacj? u Sprzedawcy. Takie dzia?anie umo?liwi dochodzenie roszcze? od przewo?nika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawiera? szczeg??owy opis problemu i ??danie Klienta, ewentualnie tak?e dokumentacj? fotograficzn?.
 4. W przypadku przeciekania kubk?w Klient powinien wys?a? wadliwy kubki na adres adres: Unicup Sp. z o.o., ul. Warszawska 54-62, 82-300 Elbl?g.
 5. Sprzedawca zobowi?zuje si? rozpatrzy? reklamacj? w terminie 30 dni. Je?eli Sprzedawca nie ustosunkuje si? do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uwa?a si?, ?e uzna? j? za uzasadnion?.
 6. Je?li reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie dzia?ania.
 7. Istnieje mo?liwo?? skorzystania z pozas?dowych sposob?w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze? w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
  1. mo?liwo?? rozwi?zywania spor?w drog? elektroniczn? za pomoc? platformy ODR (online dispute resolution), dost?pnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
  2. mo?liwo?? prowadzenia post?powania polubownego przed s?dem powszechnym lub innymi organami.

ROZDZIA? 9. ODST?PIENIE OD UMOWY

 1. Odst?pienie od Umowy przez Sprzedawc? lub Klienta mo?e nast?pi? na zasadach okre?lonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
 2. Konsumentowi przys?uguje prawo odst?pienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 3. Informacje o odst?pieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte s? w pouczeniu o prawie odst?pienia, dost?pnym na stronie Sklepu.
 4. Prawo odst?pienia od Umowy nie przys?uguje Konsumentowi w odniesieniu do niekt?rych um?w, tj.:
  1. o ?wiadczenie us?ug, je?eli Sprzedawca wykona? w pe?ni us?ug? za wyra?n? zgod? Konsumenta, kt?ry zosta? poinformowany przed rozpocz?ciem ?wiadczenia, ?e po spe?nieniu ?wiadczenia przez Sprzedawc?? utraci prawo odst?pienia od Umowy;
  2. w kt?rej cena lub wynagrodzenie zale?y od waha? na rynku finansowym, nad kt?rymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt?re mog? wyst?pi? przed up?ywem terminu do odst?pienia od Umowy;
  3. w kt?rej Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed?ug specyfikacji Konsumenta lub s?u??ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w kt?rej Towarem jest rzecz ulegaj?ca szybkiemu zepsuciu lub maj?ca kr?tki termin przydatno?ci do u?ycia;
  5. w kt?rej Towarem jest rzecz dostarczana w zapiecz?towanym opakowaniu, kt?rej po otwarciu opakowania nie mo?na zwr?ci? ze wzgl?du na ochron? zdrowia lub ze wzgl?d?w higienicznych, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu;
  6. w kt?rej Towarem s? rzeczy, kt?re po dostarczeniu, ze wzgl?du na sw?j charakter, zostaj? nieroz??cznie po??czone z innymi rzeczami;
  7. w kt?rej Towarem s? napoje alkoholowe, kt?rych cena zosta?a uzgodniona przy zawarciu Umowy, a kt?rych dostarczenie mo?e nast?pi? dopiero po up?ywie 30 dni i kt?rych warto?? zale?y od waha? na rynku, nad kt?rymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w kt?rej Konsument wyra?nie ??da?, aby Sprzedawca do niego przyjecha? w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je?eli Sprzedawca ?wiadczy dodatkowo inne us?ugi ni? te, kt?rych wykonania Konsument ??da?, lub dostarcza rzeczy inne ni? cz??ci zamienne niezb?dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst?pienia od Umowy przys?uguje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us?ug lub rzeczy;
  9. w kt?rej Towarem s? nagrania d?wi?kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz?towanym opakowaniu, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dziennik?w, periodyk?w lub czasopism, z wyj?tkiem umowy o prenumerat?;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o ?wiadczenie us?ug w zakresie zakwaterowania, innych ni? do cel?w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod?w, gastronomii, us?ug zwi?zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je?eli w umowie oznaczono dzie? lub okres ?wiadczenia us?ugi;
  13. o dostarczanie tre?ci cyfrowych, kt?re nie s? zapisane na no?niku materialnym, je?eli spe?nianie ?wiadczenia rozpocz??o si??za wyra?n? zgod? Konsumenta przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc? o utracie prawa odst?pienia od umowy.
 5. Sprzedawca wskazuje, ?e niekt?re Towary s? wykonywane na indywidualne zam?wienie Klienta (wed?ug specyfikacji Klienta lub na zaspokojenie jego zindywidualizowanych potrzeb) i w zwi?zku z tym Konsumentowi nie przys?uguje prawo odst?pienia od umowy sprzeda?y tych Towar?w zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.). Dotyczy to tak?e Towar?w, kt?re zosta?y zmienione na ?yczenie Klienta.?
 6. Sprzedawca niezw?ocznie, nie p??niej ni? w terminie 14 dni od dnia otrzymania o?wiadczenia Konsumenta o odst?pieniu od umowy, zwr?ci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p?atno?ci, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu p?atno?ci przy u?yciu takiego samego sposobu zap?aty, jakiego u?y? Konsument, chyba ?e Konsument wyra?nie zgodzi? si? na inny spos?b zwrotu, kt?ry nie wi??e si? dla niego z ?adnymi kosztami.
 7. Je?eli Konsument wybra? spos?b dostarczenia rzeczy inny ni? najta?szy zwyk?y spos?b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc?, Sprzedawca nie jest zobowi?zany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt?w.
 8. Konsument zobowi?zany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposa?enia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca mo?e powstrzyma? si? ze zwrotem p?atno?ci do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odes?ania, w zale?no?ci od tego, kt?re zdarzenie nast?pi wcze?niej.
 9. Konsument ponosi tylko bezpo?rednie koszty zwrotu Towaru, chyba ?e Sprzedawca zgodzi? si? je ponie?? lub nie poinformowa? Konsumenta o konieczno?ci poniesienia tych koszt?w.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialno?? za zmniejszenie warto?ci Towaru b?d?ce wynikiem korzystania z niego w spos?b wykraczaj?cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. W przypadku skutecznego odst?pienia od Umowy Umowa uwa?ana jest? za niezawart?.

ROZDZIA? 10. W?ASNO?? INTELEKTUALNA

 1. Prawa do Serwisu oraz tre?ci w nim zawartych nale?? do Sprzedawcy.
 2. Adres strony, pod kt?rym jest dost?pny Sklep, a tak?e zawarto?? strony internetowej ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? www.cupshop.eu stanowi? przedmiot prawa autorskiego i s? chronione przez prawo autorskie oraz prawo w?asno?ci intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy w?asne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody ?r?d?owe, has?a, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. s? znakami zastrze?onymi i nale?? do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesy?anie lub dystrybuowanie jakichkolwiek tre?ci ze strony www.cupshop.eu bez zgody w?a?ciciela jest zabronione.
 4. Sprzedawca wskazuje, ?e:
  1. Produkty (kubki) produkowane s? wed?ug w?asnej technologii Sprzedawcy i obj?te s? ochron? na podstawie prawa w?asno?ci przemys?owej (EU ? EP2583913 Thermally insulated cup and insulating cover, RUS ? 113251 Utility models, PL ? 220705 Kubek izolowany termicznie oraz os?ona izolacyjna do kubka, Design view ? Design number 002111443-0001);
  2. Zakazane jest korzystanie z pomys??w (z konstrukcji i? wzoru kubk?w) przez Klient?w i jakiekolwiek osoby trzecie.
 5. Kubki wykonane na potrzeby realizacji Umowy, pozosta?e z nadprodukcji, Sprzedawca b?dzie wykorzystywa? jako pr?bki lub w celach marketingowych (do zdj?? do portfolio).

ROZDZIA? 11. POSTANOWIENIA KO?COWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie maj? odpowiednie przepisy powszechnie obowi?zuj?cego prawa.
 2. Wszelkie odst?pstwa od Regulaminu wymagaj? formy pisemnej pod rygorem niewa?no?ci.
 3. S?dem w?a?ciwym do rozstrzygni?cia sporu mi?dzy Sprzedawc? i Klientem b?dzie s?d w?a?ciwy wed?ug siedziby Sprzedawcy. S?dem w?a?ciwym do rozstrzygni?cia sporu mi?dzy Sprzedawc? i Konsumentem b?dzie s?d w?a?ciwy wed?ug zasad og?lnych (s?d miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (wed?ug art. 31-37 kodeksu post?powania cywilnego).

 

POUCZENIE O PRAWIE ODST?PIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta

Maj? Pa?stwo prawo odst?pi? od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odst?pienia od umowy wygasa po up?ywie 14 dni od dnia, w kt?rym weszli Pa?stwo w posiadanie rzeczy lub?w kt?rym osoba trzecia inna ni? przewo?nik i wskazana przez Pa?stwa wesz?a w posiadanie rzeczy.

Aby skorzysta? z prawa odst?pienia od umowy, musz? Pa?stwo poinformowa? nas o swojej decyzji o odst?pieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o?wiadczenia (na przyk?ad pismo wys?ane poczt?, faksem lub poczt? elektroniczn?).?Poni?ej podajemy nasze dane kontaktowe:

???????????????????????

(imi? i nazwisko, nazwa Sprzedawcy)

???????????????..

????????????????

(adres Sprzedawcy)

????????????????

(adres e-mail Sprzedawcy)

Mog? Pa?stwo skorzysta? z wzoru formularza odst?pienia od umowy, jednak nie jest to obowi?zkowe.

Aby zachowa? termin do odst?pienia od umowy, wystarczy, aby wys?ali Pa?stwo informacj? dotycz?c? wykonania przys?uguj?cego Pa?stwu prawa odst?pienia od umowy przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy.

Skutki odst?pienia od umowy: w przypadku odst?pienia od umowy zwracamy Pa?stwu wszystkie otrzymane od Pa?stwa p?atno?ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj?tkiem dodatkowych koszt?w wynikaj?cych z wybranego przez Pa?stwa sposobu dostarczenia innego ni? najta?szy zwyk?y spos?b dostarczenia oferowany przez nas), niezw?ocznie, a?w ka?dym przypadku nie p??niej ni? 14 dni od dnia, w kt?rym zostali?my poinformowani o Pa?stwa decyzji o wykonaniu prawa odst?pienia od niniejszej umowy. Zwrotu p?atno?ci dokonamy przy u?yciu takich samych sposob?w p?atno?ci, jakie zosta?y przez Pa?stwa u?yte w pierwotnej transakcji, chyba ?e wyra?nie zgodzili?cie si? Pa?stwo na inne rozwi?zanie; w ka?dym przypadku nie ponios? Pa?stwo ?adnych op?at w zwi?zku z tym zwrotem. Mo?emy wstrzyma? si? ze zwrotem p?atno?ci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia myfastweightloss.net jej odes?ania, w zale?no?ci od tego, kt?re zdarzenie nast?pi wcze?niej.

Prosz? odes?a? lub przekaza? nam rzecz niezw?ocznie, a?w ka?dym razie nie p??niej ni? 14 dni od dnia, w kt?rym poinformowali nas Pa?stwo o odst?pieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, je?eli ode?l? Pa?stwo rzecz przed up?ywem terminu 14 dni.

B?d? Pa?stwo musieli ponie?? bezpo?rednie koszty zwrotu towar?w. Wysoko?? tych koszt?w szacowana jest maksymalnie na kwot? oko?o 20 PLN na terenie Polski, 25 EUR na terenie kraj?w EU po za Polsk?, 100 dolar?w USA? dla USA lub Kanady za paczk? do 10 kg.

Odpowiadaj? Pa?stwo tylko za zmniejszenie warto?ci rzeczy wynikaj?ce z korzystania z niej w spos?b inny ni? by?o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WZ?R ODST?PIENIA OD UMOWY?

dotyczy Konsumenta

UWAGA: formularz ten nale?y wype?ni? i odes?a? tylko w przypadku ch?ci odst?pienia od umowy

?????????., ????????????.

????????????????

(imi? i nazwisko Klienta)

???????????????..

????????????????

(adres Klienta do korespondencji)

????????????????

(numer telefonu do kontaktu)

Pan/Pani* ?????????????????

???????????????????????

(imi? i nazwisko, nazwa Sprzedawcy)

???????????????..

????????????????

(adres Sprzedawcy)

????????????????

(adres e-mail Sprzedawcy)

????????????????

(fax Sprzedawcy)

ODST?PIENIE OD UMOWY NA ODLEG?O??

O?wiadczam, ?e odst?puj? od umowy sprzeda?y na odleg?o??, zawartej w dniu ???????????????? i dotycz?cej zakupu nast?puj?cego towaru:

 1. ??????????????????????????????? za cen? ??????????????????.,
 2. ??????????????????????????????? za cen? ??????????????????.,
 3. ??????????????????????????????? za cen? ??????????????????..

Wydanie/odbi?r towaru nast?pi? w dniu ???????????????????..

W zwi?zku z powy?szym, o?wiadczam, ?e dokonam zwrotu towaru niezw?ocznie, nie p??niej ni? w terminie czternastu dni.

Poni?ej wskazuj? dane do zwrotu ceny towaru, kt?ry powinien nast?pi? niezw?ocznie, nie p??niej ni? w terminie czternastu dni.

????????????????????????????..????????

??????????????????????????????????..??

????????????????????

(imi?, nazwisko i podpis Klienta,

je?li formularz jest wysy?any w formie papierowej)